Omaishoitajille

Omaishoidon tuki

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitajana voi toimia, vaikka ei ole tehnyt omaishoitosopimusta kunnan kanssa. Tällöin henkilö on niin sanottu epävirallinen omaishoitaja. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö hoitaa läheistään, mutta ei saa kunnan tai kaupungin myöntämää omaishoidon palkkiota eikä tukeen kuuluvia muita palveluita. Omaishoitajalle ei esimerkiksi kerry lakisääteisiä vapaita tekemästään hoitotyöstä.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin

1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta

2) omaishoitajan vapaapäivistä

3) vapaan järjestämisestä

4) määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä

5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä

6) kunnan yhteyshenkilön nimi

Omaishoidon tukisopimukseen kuuluu aina hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, hoidettavan ja hoitajan tarvitsemat palvelut sekä selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot Helsingissä 1.1.2018 alkaen

Omaishoidon tuen hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot Helsingissä. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen yksilölliseen arviointiin, jossa huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus sekä valvonnan ja ohjauksen tarve. Perheen kotitöitä ja kodin ulkopuolisia asiointeja ei huomioida omaishoidon tuen hoitoisuusryhmää arvioitaessa. Kokonaistilanteen arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan omaishoidettavalle antama päivittäisen henkilökohtaisen hoidon, ohjauksen ja valvonnan määrä seuraavissa toiminnoissa:

– peseytyminen

– ruokailu

– liikkuminen

– lääkitys

– pukeminen

– WC-toiminnot

– muut terveyden- ja sairaanhoidolliset hoitotoimenpiteet.

Edellisten lisäksi kokonaistilanteen arvioinnissa otetaan huomioon muun tuen tarpeet. Arvioinnin tukena käytetään lääkärinlausuntoa ja tarvittaessa voidaan käyttää myös muita selvityksiä.

Alle 18-vuotiaan omaishoidon tuen arvioinnin apuna käytetään ns. lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomaketta yhdessä hoidon kokonaistilanteen arvioinnin kanssa. Hoidettavan hoitoisuutta arvioitaessa, hoidettavaa verrataan lapsen tai nuoren terveeseen ikätoveriin. Jos omaishoitajalla on enemmän kuin yksi virallinen omaishoidettava, arvioidaan kokonaistilannetta ja omaishoitajan antaman yksilökohtaisen hoidon osuus.

Alle 18-vuotiaat omaishoidettavat

Ensimmäinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio korkeintaan 1699,00 euroa/kk, kolme lakisääteistä vapaapäivää

Hoidon sitovuus

– hoidettava tarvitsee ja saa runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa eikä hoidettavaa voi jättää yksin.

ja

– lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomakkeen tulos (35-47/47)

ja

– hoidettavan hoitotilanne edellyttää omaishoitajan ympärivuorokautista läsnäoloa, koska hoidettavan kunto on sellainen että hän ei voi osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan

ja

– hoidettavan hoito edellyttää joka yö toimenpiteitä, pelkkä valvonta ei riitä, ja hoitoon sisältyy ei-ikään liittyviä hoitotoimenpiteitä, joissa omaishoitajan fyysistä apua tarvitaan. Hoitotilanteita voivat olla esim. asentovaihdot, hengityksen apu, verensokerin mittaus

ja

– hoidon sitovuus edellyttää omaishoitajan asumista samassa taloudessa.

ja

– hoidon sitovuuden vuoksi omaishoitaja ei voi pääsääntöisesti käydä ansiotyössä kodin ulkopuolella.

Toinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio korkeintaan 784,00 euroa/kk, kolme lakisääteistä vapaapäivää

Hoidon sitovuus

Fyysisesti raskas hoitotilanne

– Omaishoitaja antaa hoidettavalle muuta kuin ikätasoon normaalisti kuuluvaa apua ja hoitoa fyysisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa.

ja

– Omaishoitajan antama apu ja hoito on päivittäin usein toistuvaa sekä pääsääntöisesti ympärivuorokautista. Yöhoito on omaishoitajan antamaa apua useana yönä viikossa.

ja

– hoidettava ei pysty pääsääntöisesti olemaan yksin

ja

– lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomakkeen tulos (20-40/47)

TAI

Psyykkisesti kuormittava hoitotilanne

– Edellyttää omaishoitajalta jatkuvaa läsnäoloa, valvontaa, ohjausta ja avustamista toiminnan ajan (esim. wc-käynti, syöminen, ulkoilu, pukeutuminen) ja avustamista muissa henkilökohtaisissa päivittäisissä  toiminnoissa, koska hoidettava ei kykene toimimaan itsenäisesti.

Tilanteiden ennakointi on osa omaishoitajan ohjausta.

ja

– Hoidettava ei pysty olemaan yksin, eikä häntä voi jättää yksin. Haasteellisuus/kuormittavuus ja valvonnan tarve voi aiheutua mm. tilanteeseen sopimattomasta tai aggressiivisesta käytöksestä,  aistitoimintojen tai psyykkisen toimintakyvyn alenemisesta, eritteillä sotkemisesta, karkailusta, hoitokielteisyydestä, epäluuloisuudesta, pakkotoiminnoista, itsensä tai muiden turvallisuuden vaarantamisesta.

ja

– lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomakkeen tulos (20-40/47)

Hoidon sitovuus edellyttää omaishoitajan ja hoidettavan asumista samassa taloudessa.

Omaishoitaja voi käydä töissä, kun hoidettava on poissa kotoa (esim. koulussa tai päivähoidossa). Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella, esim. työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms. ilman että hoitopalkkio muuttuu.

Kolmas hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio 432,00 euroa/kk, kaksi lakisääteistä vapaapäivää

Hoidon sitovuus

– hoidettava tarvitsee ja saa apua ja hoitoa useissa henkilökohtaisissa 

– päivittäisissä toiminnoissa omaishoitajalta

ja

– avun tarve on ikätasoon verrattuna runsasta: fyysistä apua, ohjausta ja/tai valvontaa

ja

– lasten ja nuorten hoitoisuuden arviointilomakkeen tulos (14-25/47)

ja

– omaishoitaja ja hoidettava asuvat samassa taloudessa

ja

– hoidettava voi olla vain lyhyen ajan yksin, muutamia tunteja kerrallaan (esim 3-5 tuntia)

TAI

– Tähän hoitoisuusryhmään kuuluvat hoidettavat, jotka eivät pysty olemaan yksin. Lähes jatkuva perusteltu valvonnan tarve syntyy siksi, että hoidettava on esimerkiksi vaaraksi eri syistä itselleen tai muille. Esimerkkinä vakavasti itsetuhoiset psyykkisesti sairaat. Henkilökohtaisista toiminnoista hoidettavat selviytyvät usein (lähes) itsenäisesti.

Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella, esim. työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms. ilman että hoitopalkkio muuttuu.

Omaishoitaja voi käydä töissä, kun hoidettava on poissa kotoa (esim. koulussa tai päivähoidossa, päivä- tai työtoiminnassa).

Yli 18-vuotiaat omaishoidettavat  

Ensimmäinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio korkeintaan 1699,00 euroa/kk, kolmelakisääteisiä vapaapäivää

Peseytyminen: hoidettava tarvitsee runsaasti apua peseytymisessä: omaishoitajan on siirrettävä hänet pyörätuolilla tai nostolaitteella pesulle, pestävä sänkyyn tai talutettava pesupaikalle ja pestävä täysin Ruokailu: omaishoitajan on huolehdittava ruokailusta joko syöttämällä tai avustamalla vieressä ruokailun ajan. Ruokailu voi vaatia syöttämisenesim. Peg-letkun käyttöä.

Liikkuminen: hoidettava on täysin autettava liikkumisessa. Hänet on siirrettävä esim. pyörätuoliin tai talutettava, tai hän on täysin vuoteeseen hoidettava.

Lääkitys: Omaishoitaja huolehtii ja valvoo säännöllisen lääkityksen ottamisesta sekä lisälääkityksen antamisesta.

Pukeminen: hoidettava on täysin puettava.

WC-toiminnot: hoidettava on WC-asioinnin suhteen täysin autettava.

Sisältää tarvittaessa muun muassa inkosuojan vaihdon, katetroinnin tai avannepussin vaihdon.

Muut terveyden- ja sairaanhoidolliset hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee ympäri vuorokauden erilaisia terveyden tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä, jotka sitovat omaishoitajan hoitotoimintoihin ympärivuorokautisesti.

Hoidon sitovuus

– hoidettava tarvitsee ja saa omaishoitajalta runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ainakin kuudessa yllämainitussa päivittäisessä henkilökohtaisessa toiminnoissa ja

– hoidettavan hoito edellyttää joka yö toimenpiteitä, joissa omaishoitajan fyysistä apua tarvitaan: (hoitotoimenpiteet, asentovaihdot, inkosuojan vaihto, verensokerin mittaus)

– hoidettavan hoitotilanne edellyttää omaishoitajan ympärivuorokautista työpanosta, koska hoidettavan kunto on sellainen, ettei hän voi osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan ja

– hoidettava voi olla yksin korkeintaan lyhyen ajan (esim. lähikaupassa käynti), koska hoidettava tarvitsee perustellusta syystä jatkuvaa valvontaa, omaishoitajan varuillaan oloa.

Hoidon sitovuus edellyttää omaishoitajan asuvan samassa taloudessa hoidettavan kanssa. Omaishoitaja ei voi käydä ansiotyössä.

Toinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio 784,00 euroa/kk, kolme lakisääteistä vapaapäivää

Peseytyminen: hoidettava tarvitsee omaishoitajan läsnäoloa ja konkreettista avustamista peseytymisessä. Hoidettava voi kyetä tekemään jotain itsekin, mutta vahvasti tuettuna.

Ruokailu: Hoidettava tarvitsee syöttämistä tai vahvaa avustamista ruokailussa. Hän ei selviydy itsenäisesti ruokailusta.

Liikkuminen: hoidettava tarvitsee huomattavasti ohjausta tai konkreettistaapua liikkumisessa.

 Lääkitys: omaishoitaja huolehtii ja valvoo säännöllisen lääkityksen ottamisesta sekä lisälääkityksen antamisesta.

Pukeminen: fyysinen avustaminen ala- ja/tai ylävartalon pukemisessa ja vaatii omaishoitajan kokoaikaisen läsnäolon.

WC-toiminnot: konkreettinen avustaminen WC-toiminnoissa tai inkosuojan vaihdossa.

Muut terveyden- tai sairaanhoidolliset hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee erilaisia terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä useamman kerran päivässä.

Hoidon sitovuus

 1. Fyysisesti raskas hoitotilanne

– hoidettava tarvitsee ja saa fyysistä hoitoa ja huolenpitoa omaishoitajalta neljässä-viidessä päivittäisessä henkilökohtaisessa toiminnossa

ja

– hoidettavalla on useampana yönä viikossa avuntarvetta, joka edellyttää omaishoitajan ylösnousemisen

ja

– hoidettava voi olla yksin korkeintaan 2-3 tuntia yhtäjaksoisesti

TAI

 1. Psyykkisesti kuormittava hoitotilanne

– Haasteellinen hoidettava tarvitsee perustellusta syystä jatkuvaa valvontaa, tilanteita pitää osata ennakoida.

Haasteellisuus/kuormittavuus ja valvonnan tarve voi aiheutua mm. tilanteeseen sopimattomasta tai aggressiivisesta käytöksestä, aistitoimintojen ja/tai psyykkisen toimintakyvyn alenemisesta, eritteillä sotkemisesta, karkailusta, hoitokielteisyydestä, epäluuloisuudesta/ harhaisuudesta, pakkotoiminnoista, jatkuvasta toistamisesta, oman turvallisuutensa tai muiden turvallisuuden vaarantamisesta.

ja

– hoidettavan hoito vaatii omaishoitajalta jatkuvaa ohjeistusta ja vastaa vaativuudeltaan kolmatta hoitoisuusryhmää

henkilökohtaisissa toiminnoissa

ja

– hoidettavaa ei voi jättää yksin, esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaiset, aivovammapotilaat, autisminkirjon asiakkaat

ja

– yöaikainen hoito on satunnaista

TAI

C.

– päiväaikainen hoito on muuten ensimmäisen hoitoisuusryhmän mukaista, mutta yöhoidon tarve on satunnaista

TAI

D.

– hoidettavan yöaikainen hoidontarve on ensimmäisen hoitoisuusryhmän mukainen, mutta hänen päiväaikainen hoidontarve on vain alimman hoitoluokan mukaista Hoidon sitovuus edellyttää omaishoitajan ja hoidettavan asuvan samassa taloudessa.

Omaishoitaja voi käydä töissä, kun hoidettava on poissa kotoa (esim. koulussa tai päivätoiminnassa).

Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai viikoittain kodin ulkopuolella (esim. työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms.) ilman, että hoitopalkkio muuttuu.

Kolmas hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio 432,00 euroa/kk, kaksi lakisääteistä vapaapäivää

Peseytyminen: hoidettavaa on patisteltava pesulle eikä peseytyminen onnistu ilman konkreettista avustamista tai ohjausta. Omaishoitajan tulee olla läsnä pesutilanteessa tai välittömässä läheisyydessä.

Ruokailu: Hoidettava tarvitsee konkreettista avustamista tai ohjausta ruokailussa.

Liikkuminen: Hoidettava liikkuu avustettuna tai tarvitsee omaishoitajalta ohjausta liikkumiseen.

Lääkitys: Omaishoitaja huolehtii lääkityksen täysin tai hoidettava vaatii muistutusta tai ohjausta (ei osaa/pysty itse huolehtimaan oikea-aikaisesta lääkkeidenotosta).

Pukeminen: hoidettava tarvitsee vähäistä enemmän konkreettista avustamista tai ohjausta säänmukaisessa/asianmukaisessa pukeutumisessa.

WC-toiminnot: hoidettava tarvitsee konkreettista avustamista tai ohjausta.

Muut terveyden- tai sairaanhoidolliset hoitotoimenpiteet: hoidettava tarvitsee erilaisia terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä vähintään kerran päivässä.

Hoidon sitovuus

– hoidettava tarvitsee ja saa useamman kerran päivässä fyysistä tai ohjauksellista hoitoa ja huolenpitoa vähintään kolmessa henkilökohtaisessa toiminnossa

ja

– hoidettavan öinen avun tarve on satunnaista tai ei sitä ei ole ollenkaan

9

ja

– hoidettava voi olla yksin päiväsaikaan 3-5 tuntia

ja

– mikäli hoidettava ei asu omaishoitajan kanssa samassa taloudessa, omaishoitaja käy päivittäin ja tarvittaessa öisin hoidettavan apuna

ja

– omaishoitajalla on päävastuu hoidosta ja huolenpidosta, vaikka esim. kotihoito kävisi päivittäin

TAI

– Tähän hoitoisuusryhmään kuuluvat hoidettavat, jotka eivät pysty olemaan ja asumaan yksin. Lähes jatkuva perusteltu valvonnan tarve syntyy siksi että hoidettava on esimerkiksi vaaraksi eri syistä itselleen tai muille. Esimerkkinä vakavasti itsetuhoiset psyykkisesti sairaat.

Henkilökohtaisista toiminnoista hoidettavat selviytyvät usein (lähes) itsenäisesti.

Omaishoitaja voi käydä kokopäivätyössä:

– kun hoidettava käy työtoiminnassa tai

– hänelle on myönnetty henkilökohtaista apua (max. 40 h/vko) omaishoitajan työssäkäynnin mahdollistamiseksi tai

– muiden työpäivän aikaisten hoitojärjestelyiden turvin esim. kotihoito, virtuaalinen kotihoito, vaikeasti kehitysvammaisten/ vaikeavammaisten päivätoiminta tai toinen omainen huolehtii

www.hel.fi

Eläketurva

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68-vuotias. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Tarkempia tietoja ennen vuotta 1940 syntyneiden eläkkeistä sekä muista omaishoitajan eläkettä koskevista kysymyksistä saa Kuntien eläkevakuutuksen eläkeneuvonnasta, puh. 020 614 2837

Tapaturmavakuutus

 Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehnyt kunta on velvollinen ottamaan hoitajalle tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun ns. vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.

Vakuutusturva käsittää kaikki omaishoitotilanteessa tai siihen liittyvällä matkalla sattuneet tapaturmat.

Tapaturman sattuessa tulee heti pyytää lääkärinlausunto (E-lausunto) ja ilmoittaa asiasta kuntaan, joka toimittaa vahinkoilmoituslomakkeen omaishoitajalle.

Omaishoitajan vapaapäivät

 Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.

Kunta voi järjestää omaishoitajalle säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.

 • lyhytaikaishoitajan kunnan hoitopaikassa tai palvelusetelituottajan hoitopaikassa
 • sijaisomaishoitajan avulla
 • päivätoimintana
 • osavuorokautisena hoitona (päivä- ja yöhoito)
 • kotiin annettavina palveluina palvelusetelillä

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan aikana hoidettavan hoidosta voidaan periä enintään 11,50 € / vrk. Lakisääteisten vapaiden pitäminen ei vähennä omaishoidon palkkiota.

Omaishoitaja voi säästää vapaapäiviään ja pitää kerralla esimerkiksi kahden kuukauden vapaapäivät. Näin saa yhtäjaksoisen kuuden vuorokauden vapaan. Vapaapäiviä ei kuitenkaan saa kerätä puolta vuotta enempää tai ne menetetään. Tarkista ajanjaksot aina omalta viranhaltijalta!

Lyhytaikaihoito

Ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, jolla tuetaan kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia. Järjestetään palveluasumisena ja laitoshoitona kaupungin omissa hoitoyksiköissä ja ostopalveluyksiköissä. Jaksoja varataan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Maksu palveluasumisessa 29,70 e/vrk ja laitoshoidossa 38,80 e/vrk, omaishoitajan vapaapäiviltä 11,50 e/vrk.

 Sijaisomaishoito

Omaishoitaja voi itse valita lomittajaksi soveltuvan sijaisomaishoitajan. Sijaisomaishoitajan sopivuus tehtävään arvioidaan samalla tavalla kuin varsinaisen hoitajan. Hoidettavalla voi olla useampi kuin yksi sijaisomaishoitaja. Sijaisomaishoidon tulee kestää koko päivä/vuorokausi.

Sijaisomaishoitajalle maksetaan palkkio, joka on 110,84 e/kerta (ryhmä 1 ja 2) ja 55,43 e/kerta (ryhmä 3)

Päivätoiminta

Kotona asuville yli 65-vuotiaille tarkoitettua ennaltaehkäisevää ja kuntouttamista tukevaa toimintaa. Järjestetään kunnan-,ostopalvelu- ja palveluseteliyksiköissä. Palveluun kuuluu, mm. kuljetus, ateriat ja ryhmätoiminta. Maksu 17,90 e/kerta, omaishoitajan vapaapäiviltä 11,50 e/kerta.

Osavuorokautinen hoito

Päivä-tai yöaikaan toteutettavaa lyhytaikaishoitoa. Hoidon kesto päivällä enintään 12 h ja yöllä enintään 13 h. Voidaan myöntää enintään 4 x kk

Maksu 17,90 e/kerta, omaishoitajan vapaapäiviltä 11,50 e/kerta

Kotiin annettavina palveluina palvelusetelillä

Mikäli vapaan toteuttaminen kodin ulkopuolella ei ole mahdollista, voidaan myöntää lomituspalvelua hoidettavan kotiin ostettavana palveluna. Lomitusta myönnetään 12-18 h/kk  2 x 6 tunnin tai 3 x 6 tunnin jaksoissa riippuen hoitoisuusryhmästä.

Palvelut hoidettavalle

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion rinnalla tarvittavat palvelut hoidettavalle. Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai lyhytaikainen laitoshoito.

Hoidettavalle tarjottavia palveluita ovat mm.

 • apuvälineet ja asunnon muutostyöt
  • hoitotarvikkeet
  • kuljetuspalvelu
  • turvapalvelut
  • kotipalvelut
  • kotisairaanhoito
  • fysioterapia kotona
  • toimintaterapia
  • henkilökohtainen avustajakoskeville puheluille on otettu käyttöön uusi puhelinlinja.
  Huoltopuhelinnumero on 09 310 46837 ja puhelinaika on ma–pe klo 9–12.

Laakson apuvälinepalvelu

Asiakaspalvelu:
Avoinna: ma–ti, to–pe klo 8–16, ke klo 8–18
Lääkärinkatu 8 S, 1, krs, 00250 Helsinki
Huom! 1.6.‒31.8. ma‒pe 8‒16 

Apuvälineiden palautus, huolto ja tavarantoimitus:
Lääkärinkatu 8 V, rak. 4, pohjakerros, 00250 Helsinki

Asiakaspalvelupuhelin:
Puhelinaika: ma–pe klo 9–15, p. 09 310 47589

Huoltopuhelin:
Puhelinaika: ma–pe klo 9–12, p. 09 310 46837

Postiosoite: PL 6600, 00099 H:gin kaupunki
Sähköposti: laakso.apuvalinepalvelut(at)hel.fi

Apuvälinepalveluun on kulku S- ja V-portaan kautta. Apuvälinepalvelun asiakaspalveluun on esteetön kulku S-portaan kautta. Apuvälineiden palautus ja huolto ovat pohjakerroksen V-portaassa. Esteetön kulku sinne: hissillä tunnelikerrokseen ja tunnelikäytävää pitkin (n. 28 m) huolto- ja palautuspisteeseen. V-portaan ulko-oven edessä on jyrkkä luiska. Kummankin sisäänkäynnin edessä on esteetön pysäköintipaikka ja tilaa saattoliikenteelle. S-portaalle, joka sijaitsee sairaala-alueen pihapiirissä, pääsee Lääkärinkadulta tulosuunnassa ensimmäisestä portista. Lääkärinkadun varrella on opasteet V-portaalle, jonne kulku ohjataan sairaala-alueen viimeisen portin kautta.

Kontulan apuvälinepalvelu

Apuvälinepalvelu siirtyy Kontulan väliaikaisista tiloista Malmin sairaalan yhteyteen 12.2.2018.

Malmin apuvälinepalvelut  09 310 47589

ma-pe, klo 9-15

Talvelantie 6, rak. 18  00700 Helsinki

ma-pe, klo 8-16

Apuvälinepalvelujen yhteystiedot

Apuvälinepalvelupisteissä saa apuvälineisiin ja niiden käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Apuvälinepalvelupisteistä lainataan tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä kuten kävelykeppejä, rollaattoreita, wc-korotuksia, nousutukia ja suihkujakkaroita. Pyörätuolien ja rollaattorien kohdalla toivotaan ajan varaamista. Lisätietoja vaativampien apuvälineiden luovutuskäytännöistä saa palvelupisteistä.

Apuvälinepalveluja tarjotaan helsinkiläisille kahdessa palvelupisteessä, Kontulan ja Malmin apuvälinepalvelussa.

Huoltoa ja korjausta koskeville puheluille on otettu käyttöön uusi puhelinlinja.
Huoltopuhelinnumero on 09 310 46837 ja puhelinaika on ma–pe klo 9–12.

Omahoitotarvikejakelu

Omahoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabetestarvikkeet, avannetuotteet, vaipat, katetrit ja haavanhoitotarvikkeet. Omahoitotarvikkeiden saantiin oikeuttava lähete tehdään henkilön omalla terveysasemalla tai kotihoidossa, jossa lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa arvioi omahoitotarvikkeiden tarpeen. Tarvikkeet tilataan etukäteen puhelimella tai sähköisesti.

Toimitusaika on kaksi viikkoa, jonka jälkeen tarvikkeet voidaan noutaa Koskelan palvelupisteestä. Tarvikkeet voidaan myös postittaa postin noutopisteeseen tai pakettiautomaattiin (maksuton asiakkaalle). Avannetarvikkeita ja katetreja toimitetaan kotiin (maksuton asiakkaalle).

 • Helsingin omahoitotarvikejakelu

Koskelan monipuolinen palvelukeskus

Käpyläntie 11, N-talo, b-rappu, 3. krs

puh. 09 310 55002 puhelinaika ma – pe klo 10 – 14

auki ma, ke, pe klo 8 – 16 ja ti, to klo 10 – 18

 

KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO

Omaishoitaja voi hakea tarvitessaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluita omaishoidon tueksi.

Kotihoidon on vastattava asiakkaan hoidon tarvetta. Kotihoidon kautta voi saada tukipalveluja, kuten ateria- ja kauppapalveluja, turvapuhelimen ja apuvälineitä. Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan sairaanhoitoon kodin ulkopuolelle. Kotisairaanhoitaja voi auttaa esimerkiksi haavojen hoidossa tai lääkehoidon toteuttamisessa (lääkkeiden annostelu ja antaminen sekä lääkehoidon vaikutusten ja verensokerin seuranta). Kotisairaanhoidossa arvioidaan asiakkaan vointia ja kotona selviytymistä. Kotisairaanhoidon tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta sekä ohjaus.

Kotihoito ja kotisairaanhoito Vantaa ja Espoo
Svetlana Niskanen
Tarjoaa kahdella kielellä (Suomi sekä Venäjää)
puh. 040-7615077
www.hoivalana.fi
niskanen.svetlana@hoivalana.fi

 Omaishoidon kotiavustajapalvelu

Harkinnanvarainen ja maksuton tukimuoto sitovaa omaishoitoa tekevälle omaishoitajalle. Palvelun avulla pyritään tarjoamaan omaishoitajalle aikaa omien asioiden hoitamiseen ja virkistäytymiseen. Mahdollista saada 2+8 h/kk.

Kuljetuspalvelu

Kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua voi hakea jos on vaikeavammaisuuden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jos ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kaupungin järjestämä kuljetuspalvelu perustuu vammaispalvelulakiin.

Jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee kuljetuspalveluja työ- tai opiskelumatkoihin, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Yhdensuuntaisia vapaa-ajanmatkoja saa vähintään 18 kuukaudessa.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tulot eivät vaikuta kuljetuspalvelun saamiseen.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne sekä liikkumis- ja toimintakyky. Kaupunkien myöntämien matkojen määrissä on eroja.

Kuljetuspalvelusta saat tietoa kaupunkien sosiaalityöntekijöiltä.