Omaishoitajille

Omaishoidon tuki

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitajana voi toimia, vaikka ei ole tehnyt omaishoitosopimusta kunnan kanssa. Tällöin henkilö on niin sanottu epävirallinen omaishoitaja. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö hoitaa läheistään, mutta ei saa kunnan tai kaupungin myöntämää omaishoidon palkkiota eikä tukeen kuuluvia muita palveluita. Omaishoitajalle ei esimerkiksi kerry lakisääteisiä vapaita tekemästään hoitotyöstä.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

 

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin

 

1) hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta

2) omaishoitajan vapaapäivistä

3) vapaan järjestämisestä

4) määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä

5) hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä

6) kunnan yhteyshenkilön nimen

Omaishoidon tukisopimukseen kuuluu aina hoito- ja palvelusuunnitelma, johon

kirjataan omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, hoidettavan ja hoitajan tarvitsemat palvelut sekä selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä

omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana.

 

Ajankohtaista

Asiakastiedote 12.7.2017

Tukia palautetaan osalle asiakkaista

Jos saamanne omaishoidon tuki on laskenut tai lakannut helmikuun 2017 alun jälkeen tuen myöntämisperusteiden muutosten takia, palautetaan teille takautuvasti vanhojen sopimusten mukainen tuki (edellyttäen, että olette edelleen oikeutettu tukeen vanhoilla perusteilla). Tätä tukea maksetaan kunnes Helsingin uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet on hyväksytty ja otettu käyttöön.

Uuden päätöksen omaishoidon tuesta tekee omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja. Sopimuksen allekirjoittaa omaishoitaja. Uudet päätökset ja sopimukset pyritään tekemään mahdollisimman pian. Muutokset eivät vaadi teiltä yhteydenottoa tai uutta hakemusta.

Osalle asiakkaista ei muutoksia tukeen

Muutoksia saamaanne omaishoidon tukeen ei tässä vaiheessa tehdä,

 • jos omaishoidon tuen hoitopalkkionne on 1.2.2017 jälkeen noussut
 • jos olette alkanut saada hoitopalkkiota uutena omaishoitajana 1.2.2017 jälkeen
 • jos omaishoitosopimuksenne on tehty ennen 1.2.2017 ja se on edelleen voimassa.

Uudet asiakkaat

Jos olette uusi omaishoidon tuen hakija, teille tehdään tukipäätös väliaikaisesti vanhojen myöntämisperusteiden mukaan. Jos teille on tehty kielteinen päätös helmikuun alun jälkeen, otetaan hakemus uudelleen käsiteltäväksi ja päätös tehdään ennen 1.2.2017 voimassa olleiden myöntämisperusteiden mukaan.  Tätä tukea maksetaan kunnes Helsingin uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet on hyväksytty ja otettu käyttöön. Muutokset eivät vaadi teiltä yhteydenottoa tai uutta hakemusta.

Lisätietoa omalta omaishoidon tuen sosiaaliohjaajalta.

Omaishoidon tuen muutosten tausta

Muutokset omaishoidon tuessa perustuvat Helsingin kaupunginhallituksen 26.6.2017 tekemään päätökseen, jonka vuoksi keväällä uudistetut Helsingin omaishoidon tuen myöntämisperusteet valmistellaan uudelleen. Samalla osalle asiakkaista palautetaan väliaikaisesti vanhojen sopimusten mukainen tuki.

Uusista omaishoidon tuen myöntämisperusteista päätetään syyskaudella sosiaali- ja terveyslautakunnassa, jonka jälkeen tuen uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi pahoittelee omalta osaltaan muutosten asiakkaille aiheuttamaa tarpeetonta epävarmuutta. Helsinki arvostaa omaishoitajien tekemää työtä. Omaishoito tarjoaa monelle vammaiselle, pitkäaikaissairaalle ja ikääntyneelle helsinkiläiselle mahdollisuuden asua kotona.

www.hel.fi

Eläketurva

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68-vuotias. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Tarkempia tietoja ennen vuotta 1940 syntyneiden eläkkeistä sekä muista omaishoitajan eläkettä koskevista kysymyksistä saa Kuntien eläkevakuutuksen eläkeneuvonnasta, puh. 020 614 2837

Tapaturmavakuutus

 

Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehnyt kunta on velvollinen ottamaan hoitajalle tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun ns. vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.

Vakuutusturva käsittää kaikki omaishoitotilanteessa tai siihen liittyvällä matkalla sattuneet tapaturmat.

Tapaturman sattuessa tulee heti pyytää lääkärinlausunto (E-lausunto) ja ilmoittaa asiasta kuntaan, joka toimittaa vahinkoilmoituslomakkeen omaishoitajalle.

 

Omaishoitajan vapaapäivät

 

Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.

Kunta voi järjestää omaishoitajalle säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.

 • lyhytaikaishoitajan kunnan hoitopaikassa tai palvelusetelituottajan hoitopaikassa
 • sijaisomaishoitajan avulla
 • päivätoimintana
 • osavuorokautisena hoitona (päivä- ja yöhoito)
 • kotiin annettavina palveluina palvelusetelillä

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan aikana hoidettavan hoidosta voidaan periä enintään 11,50 € / vrk. Lakisääteisten vapaiden pitäminen ei vähennä omaishoidon palkkiota.

Omaishoitaja voi säästää vapaapäiviään ja pitää kerralla esimerkiksi kahden kuukauden vapaapäivät. Näin saa yhtäjaksoisen kuuden vuorokauden vapaan. Vapaapäiviä ei kuitenkaan saa kerätä puolta vuotta enempää tai ne menetetään. Tarkista ajanjaksot aina omalta viranhaltijalta!

Lyhytaikaihoito

Ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, jolla tuetaan kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia. Järjestetään palveluasumisena ja laitoshoitona kaupungin omissa hoitoyksiköissä ja ostopalveluyksiköissä. Jaksoja varataan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Maksu palveluasumisessa 29,70 e/vrk ja laitoshoidossa 38,80 e/vrk, omaishoitajan vapaapäiviltä 11,50 e/vrk.

 

Sijaisomaishoito

Omaishoitaja voi itse valita lomittajaksi soveltuvan sijaisomaishoitajan. Sijaisomaishoitajan sopivuus tehtävään arvioidaan samalla tavalla kuin varsinaisen hoitajan. Hoidettavalla voi olla useampi kuin yksi sijaisomaishoitaja. Sijaisomaishoidon tulee kestää koko päivä/vuorokausi.

Sijaisomaishoitajalle maksetaan palkkio, joka on 110,84 e/kerta (ryhmä 1 ja 2) ja 55,43 e/kerta (ryhmä 3)

Päivätoiminta

Kotona asuville yli 65-vuotiaille tarkoitettua ennaltaehkäisevää ja kuntouttamista tukevaa toimintaa. Järjestetään kunnan-,ostopalvelu- ja palveluseteliyksiköissä. Palveluun kuuluu, mm. kuljetus, ateriat ja ryhmätoiminta. Maksu 17,90 e/kerta, omaishoitajan vapaapäiviltä 11,50 e/kerta.

 

Osavuorokautinen hoito

Päivä-tai yöaikaan toteutettavaa lyhytaikaishoitoa. Hoidon kesto päivällä enintään 12 h ja yöllä enintään 13 h. Voidaan myöntää enintään 4 x kk

Maksu 17,90 e/kerta, omaishoitajan vapaapäiviltä 11,50 e/kerta

Kotiin annettavina palveluina palvelusetelillä

Mikäli vapaan toteuttaminen kodin ulkopuolella ei ole mahdollista, voidaan myöntää lomituspalvelua hoidettavan kotiin ostettavana palveluna. Lomitusta myönnetään 12-18 h/kk  2 x 6 tunnin tai 3 x 6 tunnin jaksoissa riippuen hoitoisuusryhmästä.

Palvelut hoidettavalle

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion rinnalla tarvittavat palvelut hoidettavalle. Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai lyhytaikainen laitoshoito.

Hoidettavalle tarjottavia palveluita ovat mm.

 • apuvälineet ja asunnon muutostyöt
  • hoitotarvikkeet
  • kuljetuspalvelu
  • turvapalvelut
  • kotipalvelut
  • kotisairaanhoito
  • fysioterapia kotona
  • toimintaterapia
  • henkilökohtainen avustajakoskeville puheluille on otettu käyttöön uusi puhelinlinja.
  Huoltopuhelinnumero on 09 310 46837 ja puhelinaika on ma–pe klo 9–12.

Laakson apuvälinepalvelu

Asiakaspalvelu:
Avoinna: ma–ti, to–pe klo 8–16, ke klo 8–18
Lääkärinkatu 8 S, 1, krs, 00250 Helsinki
Huom! 1.6.‒31.8. ma‒pe 8‒16 

Apuvälineiden palautus, huolto ja tavarantoimitus:
Lääkärinkatu 8 V, rak. 4, pohjakerros, 00250 Helsinki

Asiakaspalvelupuhelin:
Puhelinaika: ma–pe klo 9–15, p. 09 310 47589

Huoltopuhelin:
Puhelinaika: ma–pe klo 9–12, p. 09 310 46837

Postiosoite: PL 6600, 00099 H:gin kaupunki
Sähköposti: laakso.apuvalinepalvelut(at)hel.fi

Apuvälinepalveluun on kulku S- ja V-portaan kautta. Apuvälinepalvelun asiakaspalveluun on esteetön kulku S-portaan kautta. Apuvälineiden palautus ja huolto ovat pohjakerroksen V-portaassa. Esteetön kulku sinne: hissillä tunnelikerrokseen ja tunnelikäytävää pitkin (n. 28 m) huolto- ja palautuspisteeseen. V-portaan ulko-oven edessä on jyrkkä luiska. Kummankin sisäänkäynnin edessä on esteetön pysäköintipaikka ja tilaa saattoliikenteelle. S-portaalle, joka sijaitsee sairaala-alueen pihapiirissä, pääsee Lääkärinkadulta tulosuunnassa ensimmäisestä portista. Lääkärinkadun varrella on opasteet V-portaalle, jonne kulku ohjataan sairaala-alueen viimeisen portin kautta.
 

Kontulan apuvälinepalvelu

Asiakaspalvelu:
Avoinna: ma–pe klo 8–16
Ostoskuja 3,
• päivätoiminta
• lyhytaikaishoito

 

Apuvälinepalvelujen yhteystiedot

Apuvälinepalvelupisteissä saa apuvälineisiin ja niiden käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Apuvälinepalvelupisteistä lainataan tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä kuten kävelykeppejä, rollaattoreita, wc-korotuksia, nousutukia ja suihkujakkaroita. Pyörätuolien ja rollaattorien kohdalla toivotaan ajan varaamista. Lisätietoja vaativampien apuvälineiden luovutuskäytännöistä saa palvelupisteistä.

Apuvälinepalveluja tarjotaan helsinkiläisille kahdessa palvelupisteessä, Kontulan ja Laakson apuvälinepalvelussa.

Huom! Huoltoa ja korjausta

00940 Helsinki

Asiakaspalvelupuhelin:
Puhelinaika: ma–pe klo 9–15, p. 09 310 47589

Huoltopuhelin:
Puhelinaika: ma–pe klo 9–12, p. 09 310 46837

Postiosoite, PL 6230, 00099 Helsingin kaupunki
Sähköposti: kontula.apuvalinepalvelut@hel.fi

 

Omahoitotarvikejakelu

Omahoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabetestarvikkeet, avannetuotteet, vaipat, katetrit ja haavanhoitotarvikkeet. Omahoitotarvikkeiden saantiin oikeuttava lähete tehdään henkilön omalla terveysasemalla tai kotihoidossa, jossa lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa arvioi omahoitotarvikkeiden tarpeen. Tarvikkeet tilataan etukäteen puhelimella tai sähköisesti.

Toimitusaika on kaksi viikkoa, jonka jälkeen tarvikkeet voidaan noutaa Koskelan palvelupisteestä. Tarvikkeet voidaan myös postittaa postin noutopisteeseen tai pakettiautomaattiin (maksuton asiakkaalle). Avannetarvikkeita ja katetreja toimitetaan kotiin (maksuton asiakkaalle).

 • Helsingin omahoitotarvikejakelu

Koskelan monipuolinen palvelukeskus

Käpyläntie 11, N-talo, b-rappu, 3. krs

puh. 09 310 55002 puhelinaika ma – pe klo 10 – 14

auki ma, ke, pe klo 8 – 16 ja ti, to klo 10 – 18

 

KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO

Omaishoitaja voi hakea tarvitessaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluita omaishoidon tueksi.

Kotihoidon on vastattava asiakkaan hoidon tarvetta. Kotihoidon kautta voi saada tukipalveluja, kuten ateria- ja kauppapalveluja, turvapuhelimen ja apuvälineitä. Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan sairaanhoitoon kodin ulkopuolelle. Kotisairaanhoitaja voi auttaa esimerkiksi haavojen hoidossa tai lääkehoidon toteuttamisessa (lääkkeiden annostelu ja antaminen sekä lääkehoidon vaikutusten ja verensokerin seuranta). Kotisairaanhoidossa arvioidaan asiakkaan vointia ja kotona selviytymistä. Kotisairaanhoidon tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta sekä ohjaus.

 

Kotihoito ja kotisairaanhoito Vantaa ja Espoo
Svetlana Niskanen
Tarjoaa kahdella kielellä (Suomi sekä Venäjää)
puh. 040-7615077
www.hoivalana.fi
niskanen.svetlana@hoivalana.fi

 

 

Omaishoidon kotiavustajapalvelu

Harkinnanvarainen ja maksuton tukimuoto sitovaa omaishoitoa tekevälle omaishoitajalle. Palvelun avulla pyritään tarjoamaan omaishoitajalle aikaa omien asioiden hoitamiseen ja virkistäytymiseen. Mahdollista saada 2+8 h/kk.

Kuljetuspalvelu

Kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua voi hakea jos on vaikeavammaisuuden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jos ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kaupungin järjestämä kuljetuspalvelu perustuu vammaispalvelulakiin.

Jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee kuljetuspalveluja työ- tai opiskelumatkoihin, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Yhdensuuntaisia vapaa-ajanmatkoja saa vähintään 18 kuukaudessa.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tulot eivät vaikuta kuljetuspalvelun saamiseen.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne sekä liikkumis- ja toimintakyky. Kaupunkien myöntämien matkojen määrissä on eroja.

Kuljetuspalvelusta saat tietoa kaupunkien sosiaalityöntekijöiltä.