Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit yli 18-vuotiaille 1.2.2017 lukien

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Hoito ja huolenpito toteutetaan henkilön kotona.
Omaishoitajan tulee olla elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) puolesta soveltuva omaishoitajaksi ja täysiikäinen. Hänen tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa.
Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen arviointiin, jossa huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus. Perheen kotitöitä ja kodin ulkopuolisia asiointeja ei huomioida omaishoidon tuen hoitoisuusryhmää arvioitaessa. Kokonaistilanteen arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan
omaishoidettavalle antama päivittäisen henkilökohtaisen hoidon määrä seuraavissa toiminnoissa:
peseytyminen, ruokailu, liikkuminen, lääkitys, pukeminen, WC-toiminnot muut terveyden- ja sairaanhoidolliset hoitotoimenpiteet.

Ensimmäinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio on korkeintaan 1500 euroa/kk
Hoidettava tarvitsee ja saa runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa ainakin kuudessa yllämainitussa päivittäisessä henkilökohtaisessa toiminnoissa omaishoitajalta ja hoidettavan hoito edellyttää joka yö toimenpiteitä, joissa omaishoitajan fyysistä apua tarvitaan. Hoidettavan hoitotilanne edellyttää omaishoitajan ympärivuorokautista työpanosta, yhdessä asumista. Hoidettava ei voi osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Hoitotilanne ei mahdollista omaishoitajan työssäkäyntiä.
Toinen hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio on korkeintaan 750 euroa/kk
Hoidettava tarvitsee ja saa fyysistä hoitoa ja huolenpitoa omaishoitajalta neljässä-viidessä päivittäisessa henkilökohtaisessa toiminnossa, pelkkä ohjaus ei riitä ja hoidettavalla on useampana yönä viikossa avuntarve, mikä vaatii omaishoitajan ylösnousemisen.

tai
Hoidettavan valvonnan tarve on sellaista, että hän vaarantaa muuten itsensä tai muiden turvallisuuden, esimerkkinä toistuvasti karkailevat muistisairaat, haastavasti käyttäytyvät hoidettavat ja hoidettavan hoito vaatii omaishoitajalta kokoaikaista ohjeistusta, koska hän ei itsenäisesti tee mitään ja hoidettavaa ei voi jättää yksin.
Yöaikainen hoito on satunnaista.
tai
Päiväaikainen hoito on muuten 1. hoitoisuusryhmän mukaista, mutta yöhoidon tarve on satunnaista.
tai
Hoidettavan yöaikainen hoidontarve on ensimmäisen hoitoisuusryhmän mukainen, mutta hänen päiväaikainen hoidontarve on vain alimman hoitoluokan mukaista. Omaishoitaja voi työskennellä osa-aikaisesti tai tehdä lyhennettyä työpäivää silloin kun hoidettava on poissa kotoa esim. päivätoiminnassa.
Kolmas hoitoisuusryhmä: hoitopalkkio on 392 euroa/kk
Hoidettava tarvitsee ja saa useamman kerran päivässä fyysistä tai ohjauksellista hoitoa ja huolenpitoa vähintään kolmessa henkilökohtaisessa toiminnossa ja hoidettavan öinen avun tarve on satunnaista tai ei sitä ei ole ollenkaan. Hoidettava voi olla yksin päiväaikaan vain 3-5 tuntia. Jos omaishoitaja ja hoidettava eivät asu
samassa taloudessa, omaishoitajan on kyettävä tulemaan avuksi useita kertoja päivässä, tarvittaessa öisinkin.
Lakisääteiset vapaapäivät
Vapaapäiviä kertyy vain niiltä kuukausilta kun omaishoitajalle maksetaan hoitopalkkiota vähintään 2 vuorokautta kuukaudessa.
Muiden palveluiden vaikutus maksettavaan hoitopalkkioon
Hoitopalkkiota pienennetään ensimmäisessä ja toisessa hoitoisuusryhmässä, jos hoidettavalla on kotihoitoa tai henkilökohtaista apua enemmän kuin 41 tuntia/kk.
jos hoidettava käy säännöllisesti toistuvassa lyhytaikaishoidossa (tai hänellä on jaksottaishoitopäätös) 4-7 vrk/kk tai enemmän.
jos hoidettava käy säännöllisesti useammin kuin kerran viikossa päivisin koulussa, päivätoiminnassa tms